Projekt Pyrolýza

Našim najnovším výskumným projektom je výstavba recyklačného závodu pre použité pneumatiky pomocou nášho prototypu pyrolýznej jednotky.

Súčasný stav pri recyklácii pneumatík

Ojazdené pneumatiky predstavujú v súčasnosti nepohodlný a ťažko odstrániteľný odpad, pretože rastúci počet nových áut prináša zároveň zvyšujúci sa počet ojazdených pneumatík. Ide o globálny problém, ktorý je v súčasnosti nedostatočne riešený skládkovaním a spoluspaľovaním v cementárňach. Tieto metódy však majú výrazne nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Ďalšou metódou je drvenie pneumatík, odseparovanie oceľových kordov a textilnej výstuže pneumatík a lisovanie úžitkových výrobkov z granulátu. Pri tomto postupe však chemická podstata gumy zostáva zachovaná, problém s jej likvidáciou sa len časovo posúva.

Opis našej technológie

Naša technológia predstavuje jednu z nových metód bezodpadového zúžitkovania pneumatík. Tou je zhodnocovanie pomocou pyrolýzy za vysokých teplôt.

Samotná pyrolýza prebieha v reaktore vyhrievanom elektrickým prúdom, do ktorého sa dávkovacím zariadením dopravuje gumová drvina, z ktorej sú už počas drvenia čiastočne odseparované oceľové kordy a textilné vlákna. Proces prebieha bez prístupu vzduchu, v tzv. redukčnej atmosfére, takže počas neho nedochádza k oxidácii pneumatík - horeniu. Tepelným rozkladom gumovej drviny vzniká v reaktore pyrolýzny uhlík a paroplynová zmes, ktorá je z reakčného priestoru odsávaná a a čistená od uhlíka. Prechádza čistiacími technologickými zariadeniami ako desublimátor a následne separátor. Po ochladení z nej skondenzujú kvapalné uhľovodíky, ktoré sú zložením podobné rope a v plynnej forme zostáva pyrolýzny plyn, tvorený hlavne metánom a vodíkom. Reaktor je hermeticky uzavretý, do životného prostredia sa nedostane žiadny z produktov pyrolýzy.

Technológcké výstupy

Naša pilotná technológia dokáže spracovať 2000 ton vyradených pneumatík ročne a je umiestnená v objekte firmy KFŠ-DELTA, s. r. o. v Bardejove, SLOVENSKO. S veľmi dobrým výsledkom sme na nej overili aj pyrolýzu opotrebovaných olejov a plastov (PE, PP, PET).

Táto technológia umožňuje riešiť nielen vážny ekologický problém likvidácie opotrebovaných pneumatík, ktorý sa snažia vyriešiť mnohé technologicky vyspelé krajiny, ale samotný proces je zdrojom produktov, ktoré sú využiteľné v ďalších odvetviach priemyslu. Sú nimi uhlík, pyrolýzny olej, pyrolýzny plyn a oceľové kordy.

Použitie surovín získaných pyrolýzou

Pyrolýzny uhlík je možné pri ďalšom spracovaní využiť napr.: v gumárenskom priemysle ako čiastočná náhrada sadzí, ako absorbčný materiál v ropných rafinériách, chemickej výrobe, farmaceutickej výrobe, ako pigment pri výrobe plastov atď.

Pyrolýzny olej je možno v surovom stave využiť ako energonosič, ďalšími chemickými a fyzikálnymi postupmi (hydrogenácia, frakčná destilácia, krakovanie) je možné získať jeho jednotlivé zložky v čistom resp. obohatenom stave a takto ich využiť pri ďalších chemických syntézach.

Pyrolýzny plyn je možné priamo využiť v kogeneračnej jednotke na výrobu elektrickej energie slúžiacej na ohrev reaktora a súčasne aj na výrobu tepla.

Kapacita projektu

Pyrolitická jednotky sú navrhnuté ako modulárny systém s nominálnou kapacitou spracovania 8000 ton použitých pneumatík ročne na jeden modul. Táto koncepcia umožňuje návrh technológie z hľadiska kapacity, presne podľa požiadaviek zákazníka a umožňuje postupné zvyšovanie výrobnej kapacity pridaním ďalších modulov. Prevádzka je nepretržitý, 24 hodín denne. Pre každý modul, očakávame 7920 prevádzkových hodín za rok, je zostávajúci čas vyhradený pre pravidelnú údržbu a servis.

Naša pilotná technológia dokáže spracovať 2000 ton vyradených pneumatík ročne a nachádza sa v areáli KFS-DELTA, sro, Bardejov, Slovensko. Sme radi, že potvrdenie vynikajúce výsledky skúšok s pyrolýzou použitého oleja a plasty (PE, PP, PET).

Personálne požiadavky technológie vychádzajú z projektovanej kapacity prevádzky, pričom napr. pre kapacitu 4 x 8 000t/rok je potrebných 90 zamestnancov, pre 8 x 8 000t /rok 120 zamestnancov. V týchto počtoch sú zahrnutí výrobní robotníci aj administratíva.

Záverečná poznámka

Táto technológia nielenže umožní riešiť vážnu ekologickú situáciu týkajúcu sa likvidácie použitých pneumatík, ale premieňa odpad na suroviny, ktoré sa používajú v rôznych odvetviach priemyslu.